logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz.672 z p.z.) wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz.1342) od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016 rok w terminie do 31 marca 2017 roku:

-do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


-natomiast NIE NALEŻY WYSYŁAĆ do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016 rok.Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów

Informujemy, że zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz.1987) podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 (m.in. zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów), składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy:

- marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów

-natomiast NIE NALEŻY WYSYŁAĆ do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w.w. sprawozdań

OPRACOWANIE INFORMACJI: Michał Skorupka Dział Inspekcji Delegatury WIOŚ  w Tarnowie
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 10-01-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie