logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

W roku 2015 odbyły się dwie narady Grupy WFD: 22 narada na terenie Republiki Słowackiej (20-24 kwietnia 2015r.) w miejscowości Tatranska Štrba oraz 23 narada w Krakowie (9-13 listopada 2015 r.) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W naradach uczestniczy przedstawiciel WIOŚ w Krakowie – członek polskiej części grupy WFD.

Na 22 naradzie Grupy WFD omówione zostały poniższe zagadnienia:

-ocena stanu wód dla II cyklu planistycznego

Republika Słowacka: ocena stanu/potencjału ekologicznego granicznych części wód dla II cyklu planistycznego w odniesieniu do I cyklu planistycznego nie zmieniła się w 8 częściach wód, w 2 częściach wód doszło do pogorszenia stanu, a w 1 części poprawy stanu. Wszystkie części wód mają dobry stan chemiczny.
Rzeczpospolita Polska: ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego granicznych części wód dla II cyklu planistycznego w odniesieniu do I cyklu planistycznego nie zmieniła się w 7 częściach wód, w 2 częściach poprawa stanu chemicznego, w 1 części wód poprawa stanu ekologicznego. W 1 części wód (Czarna Orawa) doszło do poprawy zarówno stanu ekologicznego jak i stanu chemicznego. W żadnej części wód nie doszło do pogorszenia stanu.
Stwierdzono, że zmiany w ocenie stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego były spowodowane poprawą wiarygodności oceny (większa ilość danych, uwzględnienie wyników interkalibracji w schematach klasyfikacyjnych dla oceny biologicznych elementów jakości).

-monitoring

Monitoring polsko-słowackich granicznych części wód w 2015 r. odbywał się zgodnie z przyjętymi programami monitoringu. Końcowe wersje ramowego programu monitoringu wód na lata 2016-2021 zostały opracowane do końca 2015 r.

-charakterystyka części wód

W II cyklu planistycznym charakterystyka części wód polsko-słowackich wód granicznych pozostaje bez zmian.

-Plany gospodarowania wodami

Projekty zaktualizowanych Planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy Wisły i Dunaju zostały opracowane zgodnie z RDW w terminie do 22 grudnia 2014 r.


Na 23 naradzie Grupy WFD omówione zostały poniższe zagadnienia:
ocena ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa powodziowa) – nowy punkt
Na obszarze polsko-słowackich wód granicznych sporządzone zostały w obydwu krajach mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego dla Dunajca i Popradu. Oba kraje wstępnie porównały zasięgi stref zalewowych dla granicznych odcinków rzek. Brak istotnych rozbieżności w interpretacji zasięgu zagrożenia powodziowego dla wody Q1% (woda 100-letnia). Po przyjęciu w obu krajach aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym uzgodniono, że obie części Grupy WFD przekażą sobie te dokumenty.       

ZAŁĄCZNIKI:

foto1

OPRACOWANIE INFORMACJI: Krystyna Synowiec  członek polskiej części Grupy WFD
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 14-07-2016

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie