logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Rok 2014 był dziesiątym z kolei okresem pracy Grupy WFD - grupy roboczej do spraw zapewnienia realizacji i współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej.

W roku 2014 odbyła się jedna narada Grupy WFD na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: tj. 21 narada (12-16 maja 2014 r.) w Krakowie. Udział w naradzie bierze przedstawiciel WIOŚ w Krakowie – członek polskiej części grupy WFD.

Na 21 naradzie Grupy WFD omówione zostały poniższe zagadnienia:

-aktualny stan prac w zakresie monitoringu wód

Program monitoringu polsko – słowackich granicznych części wód do 2015 r. pozostaje bez zmian. W Polsce program monitoringu wód na lata 2016-2021zostanie włączony do aktualizowanych planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy. Ostateczna wersja programu ma zostać opracowana do końca marca 2015r.

-ocena stanu części wód

Zarówno w Polsce, jak i na Słowacji oceny stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego zostały sporządzone na potrzeby art. 5 WFD oraz w celu aktualizacji Planu gospodarowania wodami oraz aktualizacji Planu wodnego Słowacj, w Polsce na podstawie wyników monitoringowych z lat 2010-2012, a w Słowacji z okresu 2009-2012 r. W latach 2010-2012 niemonitorowane były przez Polskę cztery graniczne części wód: Niedziczanka (PLRW2000122141729), Smereczek (PLRW200012214212), Jeleśnia na granicy PL i SK (PLRW1200128222989) oraz Chyżny Graniczny (PLRW1200128222929). Tym częściom wód przypisano oceny stanu w wyniku ekstrapolacji. Poziom ufności oceny (łączny) jest niski. Natomiast w RS - trzy części wód (Osturniansky potok SKP0025, Chyžnik SKV0130, Kriváň SKV0131) nie były objęte monitoringiem. Do ich oceny została wykorzystana metoda przeniesienia wyników z innych monitorowanych części wód, przy czym wiarygodność tej oceny jest najniższa.

Obie części Grupy WFD zwróciły uwagę na problem zgodności ocen monitorowanych i niemonitorowanych części wód po stronie polskiej i po stronie słowackiej. Stwierdzono przypadki, że ocena niektórych niemonitorowanych części wód w zlewniach polsko- słowackich wód granicznych nie jest zgodna z oceną monitorowanych części wód po stronie słowackiej np.: Jeleśnia na granicy PL i SK PLRW1200128222989 – niemonitorowana część wód, ocena przeniesiona: stan ekologiczny 3 (umiarkowany), stan chemiczny – nie osiąga dobrego, wiarygodność oceny (łączna) niska; Jelešná SKV0018 - monitorowana część wód, stan ekologiczny 2 (dobry) - wysoka wiarygodność oceny, stan chemiczny dobry, wiarygodność oceny średnia.
Podjęcie przez Komisję decyzji w sprawie rozważenia możliwości wykorzystania po stronie polskiej wyników słowackiej oceny stanu części wód monitorowanych do sporządzenia oceny stanu polskich części wód niemonitorowanych warunkuje przeprowadzenie harmonizacji oceny stanu części wód w zlewniach polsko-słowackich wód granicznych.

-prace związane z aktualizacją charakterystyk części wód dla II okresu planowania

w obu krajach zweryfikowano silnie zmienione i sztuczne części wód na potrzeby drugiego cyklu planistycznego.
Status części wód polsko-słowackich wód granicznych pozostał bez zmian.
nowe przepisy prawne związane z wdrażaniem WFD
W Polsce nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2013 poz. 1558), a w Republice Słowackiej nie weszły w życie żadne nowe przepisy prawne dotyczące działalności Grupy WFD.


-prace związane z przeglądem wpływu działalności człowieka na stan wód

W Polsce na poziomie krajowym zrealizowana została praca pn.: „Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu wszystkich kategorii wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami”. RZGW w Krakowie w 2013r. sporządził dla regionów wodnych wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości. W Republice Słowackiej zakończono prace związane z weryfikacją wpływu działalności człowieka na stan wód wraz z wykazem emisji, zrzutów i strat substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających

-proces konsultacji społecznych

Konsultacje dotyczące projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (w tym obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Dunaju) będą trwały od 6 października 2014 r. do 7 kwietnia 2015 r. i będą skoordynowane z procesem udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Na potrzeby przeprowadzenia kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych zostanie wdrożony serwis internetowy, umożliwiający m.in. konsultacje społeczne, który będzie stanowił integralną część istniejącego serwisu www.rdw.org.pl.
Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej umieszczono „Wstępny przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszaru dorzecza Wisły na cykl planowania 2015-2021”. Przez okres 6 miesięcy tzn. do czerwca 2014 r. prowadzone były konsultacje społeczne.

-plany gospodarowania wodami

Prace związane z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce i na Słowacji są kontynuowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W Polsce na poziomie krajowym w 2013 r. zrealizowana została praca pn.: „Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarów chronionych”.

-aktualny stan prac związanych z częściami wód podziemnych

Przekazano słowackiej części Grupy WFD mapę przedstawiającą granice części wód podziemnych w obszarze przygranicznym oraz karty charakterystyki części wód podziemnych nr 164, 165, 166, 167 i 172. Po stronie słowackiej nie przewiduje się zmiany granic części wód podziemnych. Opracowany został I projekt oceny stanu ilościowego części wód podziemnych (warstw czwartorzędowych i przedczwartorzędowych). Zatwierdzenie wyników oceny ilościowej wód podziemnych na poziomie krajowym przewiduje się do końca I półrocza 2014 r. Ocena stanu ilościowego warstwy wód geotermalnych nie została zakończona, a ocena stanu chemicznego części wód podziemnych ma być ukończona na koniec 2014 r.
Na Słowacji kontynuuje się gromadzenie danych wejściowych dla projektu wspólnej oceny obszaru Niecka Podhalańska / Skorušinská panva. Po skompletowaniu danych wejściowych uzgodniony zostanie dalszy sposób postępowania.

Obie części Grupy WFD informują się o publikacji opracowanych dokumentów na stronach internetowych i regularnie informują się o ich aktualizacji, a także wymieniają się istotnymi materiałami.


Opracowanie informacji: Krystyna Synowiec – członek polskiej części Grupy WFD

OPRACOWANIE INFORMACJI: Krystyna Synowiec  członek polskiej części Grupy WFD
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 14-07-2016

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie