logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Rok 2013 był 9 z kolei okresem pracy Grupy WFD - grupy roboczej do spraw zapewnienia realizacji i współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej.

W roku 2013 odbyły się na terenie Republiki Słowackiej dwie narady Grupy WFD: 19 narada (13-17 maja 2013 r.) w miejscowości Strba oraz 20 narada w Bratysławie (14-18 października 2013 r.). Udział w tych naradach bierze przedstawiciel WIOŚ w Krakowie – członek polskiej części grupy WFD.

Na 19 naradzie obie części Grupy WFD (polska i słowacka) poinformowały się o aktualnej sytuacji dotyczącej oceny stanu części wód i ich monitorowania, stanie prac związanych z aktualizacją charakterystyk części wód dla II okresu planowania, aktualizacji analiz ekonomicznych użytkowania wód, o nowych przepisach prawnych związanych z wdrażaniem WFD, pracach związanych z przeglądem wpływu działalności człowieka na stan wód, analizą presji i oddziaływań człowieka na stan wód, o sposobie harmonizacji danych dla potrzeb sprawozdawczości i warstw GIS, o procesie konsultacji społecznych. W obu krajach prace związane z aktualizacją planów gospodarowania wodami przebiegają zgodnie z harmonogramami. Poinformowano się, że w II cyklu planowania nie przewiduje się żadnych istotnych zmian w zakresie granic części wód podziemnych i w procedurze oceny ich stanu.
Zostały omówione również problemy związane z obecną i planowaną eksploatacją wód podziemnych po obu stronach granicy (na obszarze Niecka Podhalańska/Skorusinska panva). Z uwagi, że problematyka dotycząca obszarów zasilania, akumulacji i odpływu wód podziemnych występujących w obszarach przygranicznych nie jest obecnie właściwie zbadana, należy rozpocząć wspólne badania.


Na 20 naradzie poinformowano się, że w Republice Słowackiej przeprowadzono weryfikację biologicznej typologii części wód i zweryfikowano schematy klasyfikacyjne oceny stanu części wód. Weryfikacja nie wprowadziła zmian w granicach polsko-słowackich granicznych części wód. W Polsce do końca 2013 roku miały być zakończone prace w zakresie zweryfikowania wyznaczonych silnie zmienionych i sztucznych części wód. Status części wód granicznych polsko-słowackich pozostanie prawdopodobnie bez zmian. W Słowacji weryfikacja oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wykonana zostanie w oparciu o wyniki z lat 2009-2012, w Polsce ocena została zweryfikowana na podstawie wyników z lat 2010-2012. Harmonizacja oceny dla części wód granicznych polsko-słowackich zostanie przeprowadzona na najbliższej naradzie (maj 2014 r.). Zapoznano się także z aktualnym stanem prac dotyczących weryfikacji presji i wpływu działalności człowieka na stan wód dla potrzeb opracowania aktualizacji programów działań i planów gospodarowania wodami. W związku z planowaną eksploatacją wód geotermalnych po obu stronach granicy, należy zapewnić dane wyjściowe o źródłach i wykorzystaniu wód podziemnych w rejonie przygranicznym (wspólny projekt instytutów geologicznych).
  

ZAŁĄCZNIKI:

foto1

OPRACOWANIE INFORMACJI: Krystyna Synowiec  członek polskiej części Grupy WFD
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 14-07-2016

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie