logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Rok 2012 był 8 z kolei okresem pracy Grupy WFD - grupy roboczej do spraw zapewnienia realizacji i współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej.

W roku 2012 odbyły się dwie narady Grupy WFD: 17 narada na terenie Słowacji (16-20 kwietnia 2012 r.) w miejscowości Oscadnica oraz 18 narada w Polsce w Murzasichle (3-6 grudnia 2012 r.). Udział w tych naradach bierze przedstawiciel WIOŚ w Krakowie – członek polskiej części grupy WFD.

Na 17 naradzie obie części Grupy WFD (polska i słowacka) i zaproszeni eksperci podzielili się doświadczeniami z wdrażania WFD w swoich państwach. Poinformowali się o aktualnej sytuacji dotyczącej oceny stanu części wód i ich monitorowania. Na podstawie zharmonizowanej oceny wspólnych części wód za 2010 rok stwierdzono, że część wód Poprad (SKP0006/PLRW200015214239/200015214299) osiąga umiarkowany stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, a część wód Dunajec (SKC0001/PLRW200015214195) osiąga umiarkowany stan ekologiczny i dobry chemiczny stan.
Poinformowano się także o stanie prac wynikających z wdrażania WFD w szczególności o kontynuowaniu prac związanych z aktualizacją charakterystyk części wód dla nowego okresu planowania, analizie ekonomicznej użytkowania wód, kontynuowaniu prac mających związek z analizą presji i oddziaływań człowieka na stan wód realizowanych w obydwu państwach, o sposobie harmonizacji danych dla potrzeb sprawozdawczości i warstw GIS, która będzie realizowana w ramach portalu PLUSK, o procesie konsultacji ze społeczeństwem dla drugiego cyklu planowania. W Polsce zakończono konsultacje ze społeczeństwem w zakresie dwóch dokumentów jednocześnie tj. „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planu, w tym zestawieniu działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji” oraz „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej”.

Na 18 naradzie poinformowano się, że w obydwu krajach w wyniku aktualizacji charakterystyk części wód mogą nastąpić zmiany w silnie zmienionych częściach wód. Zharmonizowano wstępne wyniki oceny wspólnych części wód granicznych za 2011 rok. Różnica we wstępnej ocenie stanu ekologicznego części wód Dunajec wynika z faktu, że w Polsce w klasyfikacji grupy elementów biologicznych nie został uwzględniony wynik indeksu MMI (makrobezkręgowce bentosowe). W Polsce w opracowanym WPMŚ dla województwa małopolskiego na lata 2013-2015 oraz na Słowacji w narodowym programie monitoringu wód na okres 2013-2018 uwzględnione zostały zalecenia Grupy WFD w zakresie badań polsko-słowackich wód granicznych.
Obie części Grupy WFD poinformowały się także o aktualnym stanie prac związanych z wydzieleniem części wód podziemnych i ich oceną. Zostały omówione również problemy związane z planowaną eksploatacją wód geotermalnych po obu stronach granicy. Z uwagi, że problematyka dotycząca obszarów zasilania i przepływu wód geotermalnych występujących w obszarach przygranicznych nie jest obecnie dobrze zbadana, konieczne jest podjęcie wspólnych prac w tym zakresie.
Obie części Grupy WFD publikują opracowane dokumenty na swoich stronach internetowych i regularnie informują się o ich aktualizacji, a także wymieniają się istotnymi materiałami.

  

OPRACOWANIE INFORMACJI: Krystyna Synowiec  członek polskiej części Grupy WFD
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 14-07-2016

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie