2012-04-04


W dniach 26-30 marca 2012r. na terytorium Rzeczpospolitej Polski w Krakowie odbyła się 20. Narada Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem.
Posiedzenie Grupy Roboczej OPZ odbyło się na zaproszenie Kierownika polskiej części Grupy OPZ mgr inż. Pawła Ciećko. Słowackiej części Grupy OPZ przewodniczyła Ing. Anna Gaàlova.


Główne tematy narady:

• Opracowanie Sprawozdania rocznego o stanie wód granicznych w 2011r.
• Przekazanie informacji o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2011r., które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych.
• realizacja zadań wynikających z XI posiedzenia polsko-słowackiej Komisji do spraw wód granicznych.
- Stacja uzdatniania wody w m. Legnawa – pkt. 1.18/XI Posiedzenia Komisji
- Oczyszczalnia ścieków Spiska Stara Ves – zwiększenie przepustowości oczyszczalni – pkt. 1.23/XI Posiedzenia Komisji
- Informacja o współpracy Grup Komisji – pkt. 6.5/XI Posiedzenie Komisji.
• Propozycja monitoringu na 2013r.
• Opracowanie Planu pracy Grupy OPZ na 2013 rok.
• Przygotowanie materiałów na XII Posiedzenie Komisji.
• Sprawozdanie z działalności Grupy OPZ za rok 2011.foto5foto4

foto1foto2foto3foto6

 

opracowanie informacji: 
Dorota  Łęczycka- p.o.Kierownika Działu Monitoringu Środowiska Delegatura  Nowym Sączu


Zamknij 
Copyright © 2012 WIOŚ Kraków