PETYCJE


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1123).

Definicja:
Petycja – to pismo z prośbą (postulatem) skierowane do organu władzy publicznej, o podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie wnoszącego petycję, zgodnie jej kompetencjami.

Kto może złożyć petycję:
Petycja może być złożona do WIOŚ przez obywatela lub grupę obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, we własnej sprawie jak i  interesie publicznym.

Co może być przedmiotem petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Co powinna zawierać petycja:

 • Imię i nazwisko wnoszącego petycję,
 • Adres zamieszkania lub siedzibę podmiotu wnoszącego  petycję, a w przypadku petycji składanej zbiorowo – dane osoby reprezentującej wraz z pełnym adresem
 • wskazanie instytucji, do której wnoszona jest petycja,
 • opis przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję, a także nie jest wskazane miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.

Petycja musi być podpisana, anonimy nie są rozpatrywane

W jakiej formie można składać petycję:

 • pisemnej –  tradycyjną pocztą lub osobiście w urzędzie,
 • za pomocą skrzynki podawczej – podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 • za pomocą poczty elektronicznej, wypełniając formularz.

Tryb rozpatrywania petycji:   

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie bezzwłocznie umieści skan petycji, datę jej złożenia, oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko wnoszącego petycję na  stronie internetowej Inspektoratu
 2. Inspektorat rozpatrzy petycję nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od daty jej złożenia. Jeżeli adresat petycji nie wyrazi zgody na ujawnienie danych osobowych – dane te zostaną zanonimizowane.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, w terminie do 30 dni od dnia złożenia petycji, WIOŚ wzywa adresata do uzupełnienia lub wyjaśnienia petycji. W przypadku jej nieuzupełnienia – petycja pozostaje bez rozpatrzenia.
 4. Po rozpatrzeniu petycji, WIOŚ poinformuje adresata o sposobie załatwienia – pisemnie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Jeżeli petycja była już rozpatrywana i w kolejnej petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, może ona pozostać bez rozpatrzenia.
 6. Jeżeli rozpatrzenie petycji nie leży w kompetencji WIOŚ, petycja zostanie bezzwłocznie przekazana do odpowiedniego organu, o czym adresat petycji zostanie powiadomiony.

 

Uwaga:

Powyżej zostały przywołane ogólne zasady składania i sposoby postępowania organów dotyczących petycji. Szczegółowe informacje na temat petycji zawarto w przywołanej na wstępie ustawie.

dokument Word do pobrania  Wzór petycji (format doc,  32kB)


Wykaz petycji

 • Rok 2019

Odpowiedź dot. petycji z dnia 11 lutego 2019 r.

Petycja z dnia 11 lutego 2019 r. – ws. kamieniołomu w gm. Raciechowice 

Odpowiedź na petycję z dn.19.12.2018

Odpowiedź na petycję z dn.02.02.2019

Petycja z dn 02.02.2019

                  Petycja z dn 19.12.2018

 • Rok 2018

Odpowiedź na petycję w sprawie miejscowości Czułówek

Petycja w sprawie miejscowości Czułówek

Odpowiedź WIOŚ na petycję  z dnia 11.04.2018

Odpowiedź WIOŚ na petycję  z dnia 08.08.2018 w sprawie kontroli  firmy 

 Petycja  z dnia 08.08.2018 w sprawie kontroli firmy Świerkpol znajdującej się w Sidzinie

Odpowiedź WIOŚ na petycję  z dnia 28.07.2018 r. w sprawie kontroli w firmie ST Mirczak 

Petycja  z dnia 28.07.2018 r. w sprawie kontroli w firmie ST Mirczak położonej w miejscowości Toporzysko

Petycja z dnia 30.05.2018 r. w sprawie kontroli poziomu hałasu w budynku przy ul. Czapskich w Krakowie

  Odpowiedź WIOŚ na petycję z dnia 30.05.2018 r. w sprawie kontroli poziomu hałasu w budynku przy ul. Czapskich w Krakowie

  Petycja z dnia 21.05.2018 r. w sprawie przestrzegania przepisów ustawy o ZSEiE

Odpowiedź WIOŚ na petycję z dnia 21.05.2018 r. w sprawie przestrzegania przepisów ustawy o ZSEiE

   Petycja z dnia 11.04.2018 r.

 • Rok 2017

 1/2017  z dnia 17 października –  w sprawie usunięcia uciążliwego odoru w południowo-wschodniej części Krakowa

Odpowiedź Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na petycję

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w 2017 roku (w przygotowaniu)