ZADANIA I STRUKTURA


ZADANIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie stanowi aparat pomocniczy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jako kierownika wojewódzkiej inspekcji wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Działa na obszarze województwa małopolskiego. Małopolski Wojewódzki Inspektor wykonuje w imieniu Wojewody Małopolskiego zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (Dz.U. 2007.44.287, z póź. zm.) i przepisach odrębnych.

Wojewódzki Inspektorat prowadzi działalność na podstawie rocznych planów pracy, programów monitoringu środowiska oraz rocznych planów finansowych.

ORGANIZACJA

Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przy pomocy Zastępcy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego, Kierowników Delegatur w Tarnowie i Nowym Sączu oraz kierowników komórek organizacyjnyh Wojewódzkiego Inspektoratu.

 

KIEROWNICTWO WIOŚ

 

p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:  Barbara Żuk

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
sekretariat: tel. +48 (12) 422 48 95, fax +48 (12) 422 36 12
e-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl

 

Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: Ryszard Listwan

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
sekretariat: tel.+48 (12) 422 48 95, fax +48 (12) 422 36 12
e-mail: r.listwan@krakow.pios.gov.pl

 

Wydział Inspekcji

Naczelnik Wydziału Inspekcji: Monika Janik

adres: 31-011 Kraków, Pl.Szczepański 5
tel. +48 (12) 422 62 22  w.14
fax: +48  (12) 422 36 12
e-mail:  inspekcja@krakow.pios.gov.pl

p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Inspekcji:  Halina Maryańczyk

tel. +48 (12) 422 62 22  w.17
fax: 
+48  (12) 422 36 12
e-mail: h.maryanczyk@krakow.pios.gov.pl

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego:  Bożena Batorowicz

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
tel.: +48 (12) 422 48 95, 422 62 22 w. 26
fax: +48  (12) 422 36 12
e-mail: b.batorowicz@krakow.pios.gov.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego: Monika Warmuz

adres: 30-740 Kraków, ul. Półłanki 76E
tel.: +48 (12) 298 17 16
adres do korespondencji: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
e-mail: zaopatrzenie@krakow.pios.gov.pl

 

Wydział Budżetu i Finansów

Naczelnik Wydziału – Główna Księgowa:  Antonina Trojan

adres: 31-011 Kraków, Pl.Szczepański 5
tel.: +48 (12) 422 48 95, 422 62 22  w.27
fax:  +48 (12) 422 36 12
e-mail: a.trojan@krakow.pios.gov.pl

p.o. Zastępcy Głównego Księgowego: Iwona Żurek

adres: 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5
tel.: +48 (12) 421 49 52, 422 62 22 w. 29
fax:  +48 (12) 422 36 12
e-mail: i.zurek@krakow.pios.gov.pl

 

Wydział Monitoringu Środowiska

Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska:  Barbara Dębska

adres: 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6
tel.: +48 (12) 312 52 09
adres do korespondencji: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
fax: +48 (12) 422 36 12
e-mail: monitoring@krakow.pios.gov.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska: Krystyna Synowiec

adres: 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6
tel.: +48 (12) 312 52 09
adres do korespondencji: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
fax: +48 (12) 422 36 12
e-mail: monwody@krakow.pios.gov.pl

 

 

Delegatura w Nowym Sączu

Kierownik Delegatury:  Ewa Gondek

sekretariat: tel.:  +48(18) 443 80 27, fax: +48(18)443-85-70
e-mail: kierownik.delegatury@nowysacz.pios.gov.pl

Delegatura w Tarnowie

Kierownik Delegatury:  Krystyna Gołębiowska

sekretariat: tel. +48(14) 627 37 00
e-mail: kierownik@wios.tarnow.pl

 


Szczegółową organizację i zasady działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie określa Regulamin Organizacyjny ustalony zarządzeniem Nr 15/2012 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 grudnia 2012 r., zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego zarządzeniem Nr 556/12 z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniony zarządzeniem Nr 4/2013 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 sierpnia 2013 r. i zatwierdzony zarządzeniem Nr 285/13 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

Regulamin organizacyjny WIOŚ     

Statut WIOŚ     

Kierunki działania oraz plan pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie na 2019 rok