LABORATORIUM


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie posiada laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji z pracowniami zlokalizowanymi:

 • w Krakowie, ul.Półłanki 76E
 • w Tarnowie,  ul. Krasińskiego 7a
 • w Nowym Sączu,  ul. Fabryczna 11

Laboratorium prowadzi w województwie małopolskim badania i pomiary w  zakresie  ochrony środowiska, wynikające ze statutowych zadań Inspekcji  Ochrony Środowiska tj.:

 • badania i pomiary stanu środowiska na terenie województwa w ramach:
  – monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych oraz wód  podziemnych,
  – monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń  do podłoża,
  – monitoringu jakości powietrza atmosferycznego,
  – monitoringu hałasu komunikacyjnego,
  – monitringu promieniowania niejonizującego,
  – monitoringu lokalnego wpływu składowisk odpadów komunalnych na wody  powierzchniowe i podziemne,
 • badania i pomiary kontrolne – wykonywane na potrzeby  inspekcji, służące do oceny emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód,  ziemi z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • badania związane z poważnymi awariami.

Możliwości pomiarowe i badawcze dostosowane są do znacznej różnorodności  pobieranych próbek środowiskowych.
W laboratorium wykonywane są:

 • badania fizykochemiczne próbek wód, ścieków, odpadów,  gleb, roślin, powietrza, gazów odlotowych,
 • badania biologiczne próbek wód, ścieków, osadów ściekowych,  gleb.

W terenie wykonywane są pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, pomiary  fizykochemiczne wód i ścieków oraz pomiary akustyczne i pomiary promieniowania niejonizującego.

Rocznie laboratorium wykonuje ok. 100 tys. oznaczeń i pomiarów około  250 parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych w próbkach  środowiskowych. Laboratorium dysponuje niezbędnym i odpowiednio nadzorowanym  wyposażeniem pomiarowym i badawczym.  W laboratorium pracuje wykwalifikowany personel, którego wiedza potrzebna do  prowadzenia badań, jest stale wzbogacana i rozwijana poprzez system szkoleń  wewnętrznych i zewnętrznych.  Wykonywane badania oparte są na znormalizowanych metodykach, którymi są:  aktualne Normy Polskie i międzynarodowe. Do badań wykorzystuje się także metody,  opracowane przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, noty  aplikacyjne firm światowych, dostarczających wysokiej klasy aparaturę do badań w  ochronie środowiska. W przypadku wykorzystywania do badań metod badawczych nie  zawartych w normach, przeprowadza się ich walidacje.  Do sprawnego zarządzania i pełnego dokumentowania prowadzonych badań  laboratorium wyposażane jest w komputerowy system zarządzania, zakupiony z  funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowania. W ramach systemu zarządzania  prowadzona jest kontrola jakości jako bieżąca ocena prawidłowości i rzetelności  ich wykonywania. Tryb postępowania związany jest z rodzajem przeprowadzanych badań, częstością ich wykonywania, wielkością serii pomiarowych, poziomu  automatyzacji metody analitycznej, stopnia trudności wykonania oznaczeń,  wymaganej dokładności oraz powtarzalności wyników pomiaru. Bieżąca kontrola  jakości prowadzona jest przez pracowników wykonujących badania. Laboratorium  uczestniczy także w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości,  krajowych i zagranicznych, zajmując wysoką, satysfakcjonującą pozycję. Laboratorium uczestniczy we współpracy zagranicznej w zakresie organizowania i  prowadzenia badań we wspólnych projektach, wymianie informacji i doświadczeń  oraz w szkoleniach, związanych z wdrażaniem nowych metodyk pomiarowych i  badawczych opisanych w normach europejskich oraz we współpracy w zakresie  jakości prowadzonych badań i pomiarów. Wyniki uzyskane w kontroli jakości badań, badaniach międzylaboratoryjnych i  badaniach biegłości są podstawą oceny pracy laboratorium oraz pozwalają utrzymać  wysoki poziom badań  realizowanych w laboratorium WIOŚ.

 

AKREDYTACJA

Akredytacja laboratoriów jest ogólnie przyjętą w Unii Europejskiej  metodą zapewnienia jakości badań. „Certyfikaty akredytacji” są potwierdzeniem,  że laboratoria spełniają wymagania  międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC  17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i  wzorcujących”. Zgodnie z zawartym kontraktem laboratoria mają prawo stosować  m.in. w ”Sprawozdaniach z badań” symbol akredytacji.

 

PCA_176
Zakres akredytacji Laboratorium WIOŚ w Krakowie

Certyfikat akredytacji Nr AB 176

 

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie posiada certyfikat akredytacji Nr AB 176 na:pobieranie próbek wód powierzchniowych, podziemnych i ścieków do badań fizykochemicznych i biologicznych,

 • pobieranie próbek pyłów, gleb, osadów ściekowych,
 • pobieranie próbek i oznaczanie benzenu w powietrzu atmosferycznym,
 • badania fizykochemiczne i biologiczne wykonywane w pobranych lub dostarczonych do badań próbkach
 • badanie emisji do powietrza: gazy odlotowe, pył: pobieranie próbek, określanie stężenia i strumienia masy pyłu,
 • badanie powietrza atmosferycznego (stężenie dwutlenku siarki, tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ozonu, pyłu PM10 i PM2,5),
 • badanie pyłu zawieszonego,
 • badania akustyczne – poziom dźwięku: maszyny, urządzenia, obiekty i instalacje przemysłowe, drogi, linie kolejowe oraz obiekty lotnicze, skuteczność ekranów akustycznych, moc akustyczna maszyn i urządzeń,
 • pomiary promieniowania elektromagnetycznego w środowisku naturalnym; różne  natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego oraz na badanie gęstości mocy mikrofalowej pola stacjonarnego MHz – 40 GHz, 1,7 mW/m2 – 2 W/m2

WYPOSAŻENIE

Laboratorium WIOŚ posiada kompletne i właściwie nadzorowane wyposażenie, niezbędne do prawidłowego pobierania próbek, przeprowadzania badań analitycznych i pomiarów, przetwarzania i analizy uzyskiwanych wyników, m.in.:

 • laboratoria mobilne: emisyjne służące do wykonywania terenowych pomiarów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz kontroli ich emisji do atmosfery, imisyjne umożliwiające monitorowanie zanieczyszczeń atmosfery, w zakresie pobierania próbek wód i ścieków, gleb, osadów oraz wykonywania podstawowych badań w terenie, a także do badań akustycznych, ieć automatycznego monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wyposażona w sprzęt pomiarowy prod. API Teledyne, Thermo Environmental Instruments, Met One Instruments, Environnement S.A, ISEO, GRIMM Aerosol Technik, MCZ Umwelttechnik, DIGITEL Elektronik AG, TCR TECORA,
 • przenośne urządzenia do pobierania próbek wody i ścieków – AVALANCHE prod. TELEDYNE ISCO, STRRMLINE 800 SL prod. AMERICAN SIGMA INC,
 • przyrządy po pobierania próbek wody i ścieków z dowolnej głębokości wg Ruttnera,
 • sprzęt do pobierania próbek gruntu, gazów i wód gruntowych MACH SYSTEM prod. K-V Associates Inc.USA,
 • aspiratory ASP-2 prod. ZAM w Kętach,
 • spektrometry absorpcji atomowej z dodatkową kuwetą grafitową i przystawką do generacji wodorków – prod. Varian, Thermo Scientific,
 • spektrometry emisyjne z plazmą wzbudzaną indukcyjnie – prod. Perkin Elmer, Thermo Scientific
 • chromatografy gazowe – prod. Hewlett Packard, Perkin Elmer,
 • chromatografy gazowe z detektorami masowymi i biblioteką widm – prod. Agilent Technologies, Varian, Shimadzu
 • chromatografy cieczowe – prod. Agilent Technologies,
 • chromatografy jonowe – prod.. Dionex,
 • analizatory przepływowe – prod. Tecator, Skalar, MLE GMBh,
 • spektrofotometry UV–VIS – prod. Shimadzu, Varian, Hach Lange, Merck, Analityk Jena AG,
 • automatyczne analizatory węgla organicznego – prod. Shimadzu, Analityk Jena AG,
 • analizatory rtęci: AMA 254 – prod. ALTEC GMbH, Milenium Merlin 1631 prod. PS Analitycal
 • analizator AOX – prod. Analityk Jena AG,
 • analizatory spalin – prod. Drager, Testoterm, Simens, Madur , MGA-5,
 • pyłomierze – EMIOTEST 2598 prod. EMIO,
 • mierniki poziomu dźwięku oraz analizatory dźwięku i drgań – prod. Bruel&Kjaer, Svantek,
 • uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego – prod. Politechnika Wrocławska,
 • system do pomiaru pola elektromagnetycznego od 5 Hz do 40 GHz – PMM 8053A,
 • tlenomierze, pehametry, konduktometry, wagi analityczne, biurety cyfrowe, mikroskopy, zestawy do oznaczania: azotu, BZT5, itp.

 

DANE KONTAKTOWE

Dodatkowe informacje o  badaniach wykonywanych przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie można uzyskać:

w Krakowie

-Pracownia Badań Fizykochemicznych
-Pracownia Badań Automatycznych Powietrza
-Pracownia Badań Terenowych

adres:  30-740 Kraków, ul. Półłanki 76E
tel.: (12) 298 17 00
e-mail: laboratorium@krakow.pios.gov.pl

adres do korespondencji:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

w Tarnowie – Pracownia Badań Środowiskowych

adres: 33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a
tel.: (14) 6273700
e-mail: laboratorium@wios.tarnow.pl

w Nowym Sączu – Pracownia Badań Środowiskowych

adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Fabryczna 11
tel: (18) 443 80 27,  443 85 70,
fax (18) 443 88 50
e-mail: laboratorium@nowysacz.pios.gov.pl