LABORATORIUM


Informacja

Laboratorium WIOŚ w Krakowie nie wykonuje oznaczeń dla klientów zewnętrznych

 


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie posiada laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji z pracowniami zlokalizowanymi:

 • w Krakowie, ul.Półłanki 76E
 • w Tarnowie,  ul. Krasińskiego 7a
 • w Nowym Sączu,  ul. Fabryczna 11

Laboratorium prowadzi w województwie małopolskim badania i pomiary w zakresie ochrony środowiska, wynikające ze statutowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska tj.:

 • badania i pomiary stanu środowiska na terenie województwa w ramach:

– monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,

– monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża,

– monitoringu jakości powietrza atmosferycznego,

– monitoringu hałasu komunikacyjnego,

– monitoringu hałasu lotniczego,

– monitoringu pól elektromagnetycznych,

– monitoringu lokalnego wpływu składowisk odpadów komunalnych na wody powierzchniowe i podziemne.

 • badania i pomiary kontrolne – wykonywane na potrzeby inspekcji, służące do oceny emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód, ziemi z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • badania związane z poważnymi awariami.

Możliwości pomiarowe i badawcze dostosowane są do znacznej różnorodności pobieranych próbek środowiskowych.

W laboratorium wykonywane są:

 • badania fizykochemiczne próbek wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb, materiału dennego, roślin, powietrza, gazów odlotowych,
 • badania biologiczne próbek wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb.

W terenie wykonywane są pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, pomiary fizykochemiczne wód i ścieków oraz pomiary akustyczne i pomiary promieniowania niejonizującego.

Klientami laboratorium są:

 • Wydział i Działy Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w zakresie działalności kontrolnej i zgłaszanych interwencji,
 • Wydział i Działy Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w zakresie monitoringu środowiska.

Rocznie laboratorium wykonuje ok. 200 tys. oznaczeń i pomiarów dla blisko 250 parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych w próbkach środowiskowych. Laboratorium dysponuje niezbędnym i odpowiednio nadzorowanym wyposażeniem pomiarowym i badawczym.  W laboratorium pracuje wykwalifikowany personel, którego wiedza potrzebna do prowadzenia badań, jest stale wzbogacana i rozwijana poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonywane badania oparte są na znormalizowanych metodykach, którymi są aktualne Normy Polskie i międzynarodowe. Do badań wykorzystuje się także metody opracowane przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, noty aplikacyjne firm światowych, dostarczających wysokiej klasy aparaturę do badań w ochronie środowiska. W przypadku wykorzystywania do badań metod badawczych nie przywoływanych
w normach, przeprowadza się ich walidacje. Do sprawnego zarządzania i pełnego dokumentowania prowadzonych badań laboratorium wyposażane jest w komputerowy system zarządzania, zakupiony z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowania.
W ramach systemu zarządzania prowadzona jest kontrola jakości jako bieżąca ocena prawidłowości i rzetelności ich wykonywania. Tryb postępowania związany jest z rodzajem przeprowadzanych badań, częstością ich wykonywania, wielkością serii pomiarowych, poziomu automatyzacji metody analitycznej, stopnia trudności wykonania oznaczeń, wymaganej dokładności oraz powtarzalności wyników pomiaru. Bieżąca kontrola jakości prowadzona jest przez pracowników wykonujących badania. Laboratorium uczestniczy także w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości, krajowych i zagranicznych. Laboratorium uczestniczy we współpracy zagranicznej w zakresie organizowania i prowadzenia badań we wspólnych projektach, wymianie informacji i doświadczeń oraz w szkoleniach, związanych z wdrażaniem nowych metodyk pomiarowych i badawczych opisanych w normach europejskich oraz we współpracy w zakresie jakości prowadzonych badań i pomiarów. Wyniki uzyskane w kontroli jakości badań, badaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości są podstawą oceny pracy laboratorium oraz pozwalają utrzymać wysoki poziom badań realizowanych w laboratorium WIOŚ.

AKREDYTACJA

Akredytacja laboratoriów jest ogólnie przyjętą w Unii Europejskiej metodą zapewnienia jakości badań. „Certyfikaty akredytacji” są potwierdzeniem, że laboratoria spełniają wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Zgodnie z zawartym kontraktem laboratoria mają prawo stosować m. in. w ”Sprawozdaniach z badań” symbol akredytacji.

 

PCA_176
Zakres akredytacji Laboratorium WIOŚ w Krakowie

Certyfikat akredytacji Nr AB 176

 

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie posiada certyfikat akredytacji Nr AB 176 m.in. na:

 • pobieranie próbek wód powierzchniowych, podziemnych i ścieków do badań fizykochemicznych i biologicznych,
 • pobieranie próbek pyłów, gazów, gleb, osadów ściekowych, materiału dennego,
 • badanie gazów odlotowych,
 • badanie powietrza atmosferycznego,
 • badania hałasu przemysłowego, impulsowego, komunikacyjnego i lotnicznego,
 • badania pół elektromagnetycznych.

WYPOSAŻENIE

Laboratorium WIOŚ posiada kompletne i właściwie nadzorowane wyposażenie, niezbędne do prawidłowego pobierania próbek, przeprowadzania badań analitycznych i pomiarów (spełniające wymagania aktualnych metod referencyjnych), przetwarzania i analizy uzyskiwanych wyników, m. in.:

 • laboratoria mobilne: w zakresie pobierania próbek wód, ścieków i gleb oraz wykonywania podstawowych badań w terenie, emisyjne – służące do wykonywania terenowych pomiarów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz kontroli ich emisji do atmosfery, imisyjne – umożliwiające monitorowanie zanieczyszczeń atmosfery a także do badań akustycznych,
 • sprzęt do pobierania próbek gruntu, wody i ścieków,
 • poborniki pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5,
 • aspiratory ASP-2, ASP-3II i ASP-3IIM,
 • spektrometry absorpcji atomowej z dodatkową kuwetą grafitową,
 • spektrometry emisyjne z plazmą wzbudzaną indukcyjnie,
 • spektrometr mas sprzężony z plazmą wzbudzaną indukcyjnie,
 • chromatografy gazowe z detektorami FID, ECD,
 • chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrami mas,
 • chromatograf gazowy sprzężony z tandemową spektrometrią mas,
 • chromatografy cieczowe z detektorami FLD, DAD,
 • chromatografy jonowe,
 • analizatory przepływowe,
 • spektrometr IR,
 • spektrometr Ramana,
 • spektrofotometry UV–VIS,
 • automatyczne analizatory węgla organicznego,
 • analizatory rtęci,
 • analizator AOX,
 • analizatory spalin,
 • tlenomierze, pehametry, konduktometry, wagi analityczne, biurety cyfrowe, mikroskopy, zestawy do oznaczania: azotu, BZT5, itp.
 • automatyczne mierniki stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, tlenku azotu, dwutlenku azotu, sumy tlenku i dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu oraz ozonu w powietrzu atmosferycznym,
 • mierniki hałasu, pola elektromagnetycznego oraz wiele innych.

Sprzęt obsługiwany jest zgodnie z przeznaczeniem oraz z wymogami kontroli jakości. Laboratorium korzysta z certyfikowanych wzorców i materiałów odniesienia a aparatura jest poddawana stałej kontroli metrologicznej (legalizacja i wzorcowanie).

DANE KONTAKTOWE

Dodatkowe informacje o  badaniach wykonywanych przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie można uzyskać:

w Krakowie

-Pracownia Badań Fizykochemicznych
-Pracownia Badań Automatycznych Powietrza
-Pracownia Badań Terenowych

adres:  30-740 Kraków, ul. Półłanki 76E
tel.: (12) 298 17 00
e-mail: laboratorium@krakow.pios.gov.pl

adres do korespondencji:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

w Tarnowie – Pracownia Badań Środowiskowych

adres: 33-100 Tarnów, ul. Krasińskiego 7a
tel.: (14) 6273700
e-mail: laboratorium@wios.tarnow.pl

w Nowym Sączu – Pracownia Badań Środowiskowych

adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Fabryczna 11
tel: (18) 443 80 27,  443 85 70,
fax (18) 443 88 50
e-mail: laboratorium@nowysacz.pios.gov.pl