Zanieczyszczenia ściekami wód potoku Czerwonka. Kompleksowe rozwiązania

Podjęcie kompleksowych działań dotyczących rozwiązania problemu zanieczyszczania ściekami wód potoku Czerwonka było tematem ostatniego spotkania przedstawicieli Wód Polskich, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu oraz Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.

 

W trakcie spotkania wypracowano następujące działania:

– Gmina we współpracy z Wodami Polskimi  wytypuje podmioty, które zostaną skontrolowane przez WIOŚ;

– WIOŚ przeprowadzi kontrole interwencyjne wytypowanych podmiotów, a w razie naruszeń przekaże ustalenia Wodom Polskim;

– Gmina przeprowadzi kontrole właścicieli posesji wyposażonych w zbiorniki wybieralne w zlewni potoku Czerwonka;

– w przypadku stwierdzenia wprowadzania ścieków do środowiska oraz poboru wód bez pozwolenia WIOŚ skieruje informację do Wód Polskich w celu podjęcia działań (opłata podwyższona);

podjęte zostaną niezwłocznie wspólne działanie WIOŚ, Wód Polskich oraz Urzędu Gminy polegające na rozpoznaniu zanieczyszczenia celem zidentyfikowania podmiotów, które odprowadzają nielegalnie ścieki do cieku b/n dopływu pot. Czerwonka.