Informacja dla interesantów:

Informacja dla interesantów:

ze względu na zmiany w przepisach KPA, adresy e-mail urzędu (w szczególności wiosinfo@krakow.pios.gov.pl) nie stanowi już adresu do doręczeń elektronicznych.

Oznacza to, że e-maile nie są oficjalną i pełnoprawną drogą do komunikacji z urzędem.

Wszelka korespondencja przychodząca w ten sposób na adres e-mail w tym między innymi wnioski o podjęcie interwencji zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) obowiązującym od dnia
5 października 2021 r., podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone w następującej formie:

  • pisemnie na adres:
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków
  • Delegatury w Nowym Sączu, ul. Fabryczna 11, 33-300 Nowy Sącz,
  • Delegatury w Tarnowie, ul. Krasińskiego 7a, 33-100 Tarnów,
  • za pomocą telefaksu pod numerem: +48(12)422 36 12,
  • ustnie do protokołu:
  • w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5,
  • w Delegaturze w Nowym Sączu przy ul. Fabrycznej 11,
  • w Delegaturze w Tarnowie przy ul. Krasińskiego 7a,
  • w postaci elektronicznej na adres:

ePUAP: /WIOS_KRAKOW/SkrytkaESP